GD moet NSFO gezondheids programma erkenen

Onderstaand het pers bericht met de conclussies van de onafhankelijke commissie.Lijkt mij een een uitspraak die alle onduidelijkheden uit de weg ruimt!!!!!!!!!!!!!!!

Persbericht
14 juli 2011

Onafhankelijke commissie ziet geen belemmeringen
GD moet gezondheidsverklaringen NSFO erkennen

“Er is geen enkele reden waarom de GD de gezondheidscertificaten en –verklaringen voor schapen van NSFO niet zou hoeven erkennen.” Dat is de uitkomst van de onafhankelijke commissie – met daarin Steven Lak, voorzitter PVV en Nico Verduin, voorzitter LTO-vakgroep schapenhouderij. De commissie was ingesteld om het verschil van inzicht tussen de GD en NSFO rondom de erkenning van gezondheidsverklaringen te onderzoeken en tot een eindoordeel te komen.

NSFO accepteert de certificaten en verklaringen van de GD. Met deze uitkomst zijn er geen belemmeringen meer in de handel van fokschapen en bij de deelname aan fokdagen. Fokkers kunnen hun dieren onderling uitwisselen en tijdens fokdagen en -tentoonstellingen kunnen dieren met een GD- of een NSFO-certificaat zonder problemen naast elkaar staan. Dit gebeurt overigens al bij de export van fokdieren.

Aanleiding voor het onderzoek van de commissie is een stevige discussie tussen de GD en NSFO over de feitelijke toepassing van programma’s. De discussie laaide op toen NSFO net als de GD van nVWA en PVV de vereiste bevoegdheden en mandatering kreeg om diergezondheidsprogramma’s voor onder andere scrapie en zwoegerziekte uit te gaan voeren.
Voor nVWA en PVV was vooral de door NSFO ingevulde borging belangrijk. Dit betreft zowel de technische borging als de invulling van een onafhankelijke kwaliteitscommissie. In deze kwaliteitscommissie zitten o.a. dr. D.J. Houwers van de Faculteit Utrecht en dr. J. Brinkhof, ex-medewerker van de GD. Beiden zijn wereldwijd erkend als topspecialisten op het gebied van zwoegerziekte.

NSFO, een organisatie ten dienste van schapenstamboeken en haar leden, wil met haar gezondheidscertificering haar dienstverlening voor schapenfokkers uitbreiden. De diensten moeten minimaal dezelfde kwaliteit hebben als die van de GD, maar tegen lagere kosten.

Mochten fokkers of anderen onverhoopt toch nog problemen ondervinden bij de handel in fokschapen of deelname aan fokdagen, dan kunnen zij op de steun van de NSFO en haar specialisten rekenen.

Volledige tekst onafhankelijke commissie

Geachte heren Stolp (directeur GD) en Van Rijnsbergen (voorzitter NSFO),

Na gesprekken met jullie beiden, concluderen wij als volgt.

1. Zowel GD als ook NSFO zijn voor de nVWA gelijkelijk geaccepteerd
met hun programma’s en certificaten inzake Zwoegervrijstatus zoals vastgelegd
in instructies van de nVWA van begin 2011. Daarnaast heeft NSFO borgingsnormen
vastgelegd en bestaat er een reglement voor het programma bestrijding
Zwoegerziekte. In dit reglement is in artikel 2.3.1 aangegeven dat de NSFO o.a.
certificaten accepteert welke zijn vastgesteld door organisaties waarvan de
uitslagen worden geaccepteerd door de nVWA.

2. GD stelt zich op het standpunt dat het niet aan de GD is
om te bepalen of uitslagen van concurrerende organisaties acceptabel zijn, maar
dat een overkoepelende organisatie zulks moet bepalen. Die stelling van de GD
is te billijken, maar de nVWA accepteert de eigen verklaring van beide partijen
gelijkelijk. Hiermee wordt volgens ons ook aan de wens van GD voldaan en zouden
net als bij export ook bij binnenlandse evenementen, waarbij kuddes die in het
bezit zijn van een verklaring van zwoegervrij-dom, gelijkelijk moeten worden
geaccepteerd, mits de organisator van het evenement een en ander stringent
controleert. Er is geen reden voor één van de beide organisaties om in die
gevallen voor de sector ongewenste blokkades op te werpen.

3. Het is volgens ons beiden noodzakelijk om in de toekomst
te waarborgen dat controle-instanties voldoende kwaliteit (blijven) leveren die
ook vergelijkbaar is om binnen de programma’s ‘toezicht op toezicht’ te regelen
door onafhankelijke checks in de programma’s in te bouwen. De Adviescommissie
Schapen en Geiten zal dit z.s.m. oppakken om daarmee voor de sector te
waarborgen, dat voldoende kwalitatieve programma’s, ook op het gebied van
zwoegerziekte, in stand blijven.

Wij stellen voor dat jullie betrokkenen in jullie
organisaties van onze conclusies op de hoogte stellen waarbij dan de totale
tekst moet worden gebruikt.

Met vriendelijke groet,

Mr S.W.A. Lak, Voorzitter Productschap Vee en Vlees

N.T.M. Verduin, Voorzitter Vakgroep Schapen- en Geitenhouderij LTO Nederland

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in divers schapen nieuws. Bookmark de permalink.